Promocja! Spodnie jeans dziecięce :: 35,00 zł ::.

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM 4SMYK.PL

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM 4SMYK.PL
 
~REGULAMIN~
(obowiązuje od dnia 25 maja 2018)
 
I. Postanowienia ogólne
 
Właścicielem sklepu internetowego 4smyk.pl (zwanego dalej sklep internetowy) jest: Firma ALDERWOOD Szymon Kowlaczyk, 44-270 Rybnik, ul. Kadłubka 25B, NIP:642-308-17-01, REGON: 367405942.
Administratorem danych osobowych jest ALDERWOOD Szymon Kowlaczyk, 44-270 Rybnik, ul. Kadłubka 25B.
Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
Informację o dostępnych w sklepie produktach, w tym podany dokładny opis,  właściwości towaru, materiały, z których jest wykonany oraz widoczne przy produkcie ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c. – zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.
Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. W innym przypadku sklep internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu. Pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu Klient może dokonać ponownej rejestracji wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody administratora serwisu.
Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe zarejestrowanie się przez Kupującego na stronie www.4smyk.pl.
Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT, a także inne składniki, takie jak cła i podatki).
Wiążąca dla stron transakcji jest cena uwidoczniona przy produkcie w witrynie sklepu internetowego. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania na stronach sklepu internetowego cen promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnych z normami Kodeksu Cywilnego i przepisami innych ustaw, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „do kasy” przed wysłaniem zamówienia. Powyższa cena „w kasie” uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych lub wykorzystania bonów upominkowych. Wskazana cena jest również potwierdzana na wysyłanych z towarem Paragonach.
Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe i wolne od wad.  
 
II. Realizacja zamówienia
 
Klientem sklepu internetowego 4smyk.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego www.4smyk.pl.
Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej - z dostępnej oferty sklepu - podanie kolorystyki, rozmiarów, innych cech charakterystycznych dla towaru oraz ilości, poprzez dodanie ich do koszyka.
Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu jak również swoich danych teleadresowych do wysyłki i do faktury, do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „zatwierdź/złóż zamówienie.”
Klient powinien dokonać wyboru: formy dostawy, sposobu płatności, korzystając z rabatu wpisać jego kod, ewentualnie kod bonu upominkowego, potwierdzić zapoznanie się i akceptację z regulaminem i zatwierdzić przyciskiem „zatwierdź/złóż zamówienie”.
Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną 4smyk.pl, co do zawarcia umowy zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
Następnie po wyborze formy dostawy, oraz sposobu płatności, w tym także wpisaniu kodu rabatowego lub kodu bonu upominkowego, należy wybrać opcję „do kasy” gdzie wskazane są wybrane towary oraz kwota należna do zapłaty.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny.
W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, 4smyk.pl  jest uprawniona do odmowy realizacji złożonego zamówienia.
Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, że towar nie będzie dostępny. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi  przysługuje  prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez niezwłoczne przesłanie maila z taką informacją na adres: sklep@4smyk.pl.
Potwierdzeniem otrzymania przez sklep oferty Klienta będzie komunikat nadany drogą e-mailową na adres podany w formularzu zamówienia, potwierdzający ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności, czas realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta.
Po otrzymaniu wyżej opisanego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
Ze względu na natychmiastową realizację zamówień, Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia a także rezygnacji z zamówienia jednak jedynie przed otrzymaniem od sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty, czyli przed otrzymaniem e-maila będącego komunikatem o przyjęciu zamówienia do realizacji. 
4smyk.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych błędów systemu informatycznego sklepu internetowego  i może odmówić przyjęcia zamówienia złożonego w oparciu o dane podane na skutek błędu systemu informatycznego  wynikającego z wadliwego algorytmu wprowadzonego w sklepie internetowym.
 
III. Warunki płatności
 
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:                                                                 
- gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego 4smyk.pl;             
- przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez sklep internetowy 4smyk.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez sklep 4smyk.pl. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Firmę potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
Klient może skorzystać z kodu upominkowego wydanego przez sklep internetowy 4smyk.pl oraz kodu rabatowego, otrzymanego od sklepu internetowego 4smyk.pl.
Kody upominkowe oraz kody rabatowe posiadają okres ważności. Kod upominkowy oraz kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
 
IV. Warunki wysyłki towarów
 
Czas oczekiwania na przesyłkę = czas kompletowania przesyłki + czas jej dostarczenia. Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, podajemy, licząc tylko dni robocze.
Czas  oczekiwania na przesyłkę jest zależny od wybranego sposobu dostawy towaru i wynosi od 1 do 7 dni roboczych.
Zamówiony towar dostarczamy za pomocą: Paczkomaty InPost (czas dostawy to zazwyczaj 1 dnień), , Poczta Polska (czas dostawy to zazwyczaj 1-4 dni w zależności od wyboru rodzaju przesyłki - priorytet/ekonomiczna), firmy kurierskie (czas dostawy to zazwyczaj 1 dnień). 
Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. 
 
V. Prawo odstąpienia od umowy
 
Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając wypełniony formularz zwrotu. W takim przypadku sprzedający zwróci wszystkie należne kupującemu płatności. 
Formularz zwrotu powinien zawierać: imię i nazwisko, adres zgłaszającego, numer telefonu kontaktowego, dane konta, na który ma nastąpić zwrot zapłaconej kwoty, datę zakupu, numer zamówienia, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz zasadami zwrotów. Kupujący może również skorzystać ze wzoru podanego poniżej. Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 
 
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… . Należną kwotę proszę zwrócić na konto ....................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
Telefon…….…………………………………………………………………… 
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem sklepu oraz zasadami zwrotów towarów.                                                   

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
 
 
 
 
Formularz zwrotu powinien być wysłany przez Klienta drogą elektroniczną na adres biuro@4smyk.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza sklep internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania.
Zwrotu towaru należy dokonać na adres: 4smyk.pl ul. Falista 16 44-213 Rybnik, najlepiej za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym 
Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonym od daty odstąpienia od umowy przez Klienta. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta. Klient zobowiązany jest do wysłania wraz z towarem otrzymanego Paragonu lub jego kopii (bądź innego dowodu zakupu) oraz oryginału formularza zwrotu.
Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy towar nie był używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy w wyniku używania jej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. W przeciwnym razie, odstępując od umowy zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
Towar, w miarę możliwości, powinien zostać odesłany przez Klienta w takim stanie, w jakim został zakupiony. Jeśli to możliwe prosimy o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem metek. 
W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania formularza zwrotu przez sklep internetowy.
Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on -line. 
 
VI. Warunki reklamacji
 
Sklep internetowy 4smyk.pl odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.
Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym 4smyk.pl może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
Towar reklamowany należy odesłać na adres 4smyk.pl ul. Falista 16 44-213 Rybnik na koszt Klienta, najlepiej za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji.
W przypadku uszkodzenia towaru przez Klienta koszty przesyłki pokrywa Klient.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu produktu oraz formularz reklamacji. Formularz reklamacyjny musi być wysłany z towarem oraz drogą elektroniczną na adres biuro@4smyk.pl. W formularzu powinno się znaleźć: imię i nazwisko, adres zgłaszającego, numer telefonu kontaktowego, numer zamówienia, data zgłoszenia reklamacji, data zakupu, data zauważenia wady, szczegółowy opis wady/uszkodzenia, okoliczności ujawnienia wady, roszczenia Kupującego (naprawa na koszt firmy, wymiana na nowy, zwrot gotówki), dane konta bankowego do zwrotu gotówki, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i zasadami reklamacji, podpis.
Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.
Wszelkie zwroty i przesyłki w przypadku zwrotu uszkodzonego, niekompletnego, niepełnowartościowego towaru wysyłane na koszt firmy 4smyk.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia. 
 
VII. Informacje dotyczące przetwarzania przez ALDERWOOD Szymon Kowalczyk  danych osobowych użytkowników sklepu

1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.  
 
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest ALDERWOOD Szymon Kowalczyk. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 
3. Kontakt do Administratora Danych: biuro@4smyk.pl lub: ALLEDRWOOD Szymon Kowalczyk ul. Kadłubka 25b 44-270 Rybnik.
 
4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;  
  • w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;
  • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;  
  • jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;  
  • w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie;
  • w celach marketingowych - na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu 4smyk.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów;  Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,
  • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,  
  • w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
5. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 
6. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 
7. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
 
8. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych.
 
9. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 
10. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  Użytkownika przez Administratora.
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Firmę 4smyk.pl oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
4smyk.pl przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu zgodnie z poniższymi zasadami. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora, nie wcześniej jednak niż dzień zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej sklepu internetowego. Powyższe zmiany nie dotyczą transakcji zawartych przed zmianą Regulaminu.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Firmą 4smyk.pl a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku sporu sądowego, sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej siedziby 4smyk.pl.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw.